• EN
 • Regulaminy

  REGULAMIN KLUBU

  I.

  1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych w Klubie CAPITOL („Klub”), mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem („ Regulamin”). Wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Wstępu do Klubu nie mają osoby poniżej 18 roku życia (przy czym Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej),
   nieposiadające dokumentu tożsamości lub odmawiające okazania dokumentu potwierdzającego wiek.
  3. W każdym wypadku, o wejściu osób do Klubu decyduje selekcjoner lub pracownicy ochrony. Selekcjoner lub pracownicy ochrony mają prawo odmówić wstępu do
   Klubu bez podania przyczyny. W szczególności zaś, w celu zapewniania Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy i rekreacji, Klub zastrzega sobie
   prawo do odmówienia wstępu osobom, które swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiadają standardom prezentowanym przez Klub lub randze wydarzenia
   organizowanego w Klubie. Dotyczy to także osób, umieszczonych na listach gości, posiadających zaproszenia/karty członkowskiej V.I.P. lub posiadających
   wcześniejszą rezerwację miejsc w Klubie.
  4. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania Gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Pracownik ochrony ma prawo
   przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób wchodzących do Klubu w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o
   których mowa w pkt I.6 Regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, bez uszczerbku dla postanowień pkt I.3 Regulaminu, Klub zastrzega sobie
   prawo do odmowy wstępu do Klubu.
  5. Pierwszeństwo wstępu do Klubu mają osoby umieszczone na listach gości lub posiadacze zaproszeń/kart członkowskich V.I.P.
  6. Zabrania się wnoszenia do Klubu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, broni palnej i gazowej, noży i innych
   ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla
   zdrowia lub życia osób przebywających w Klubie.
  7. Zabrania się wprowadzania lub wnoszenia do Klubu zwierząt.

   

  II.

  1. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
   porządku.
  2. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Klubie, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod
   wpływem środków odurzających lub psychotropowych, lub swoim postępowaniem naruszające Regulamin zostaną wyproszone z Klubu.
  3. W przypadku rażącego bądź uporczywego naruszania Regulaminu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków przymusu bezpośredniego w
   celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów, o których mowa w pkt 1.6 Regulaminu, mogą one
   zostać odebrane i przekazane uprawnionym organom.
  4. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
  5. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc dla palących. Osoby przebywające w
   tych miejscach dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
  6. Zabrania się prowadzenia w Klubie jakiejkolwiek działalności akwizycyjnej, promocyjnej, sprzedażowej, marketingowej lub agitacyjnej bez zgody Menagera
   Klubu oraz wchodzenia lub przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Gości.
  7. Godzina zakończenia imprezy lub wydarzenia organizowanego w Klubie ustalana jest stosownie do okoliczności przez Managera Klubu.

   

  III.

  1. W przypadku wyrządzenia szkód w Klubie, podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony Klubu mają prawo
   ująć, zatrzymać sprawcę i niezwłocznie przekazać odpowiednim organom.
  2. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca czynu lub osoba za niego odpowiedzialna.
  3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia o charakterze losowym, które takie jak pożar, ewakuacja, katastrofa, kataklizm, itp. i nie będzie
   zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania lub rekompensaty innych roszczeń związanych z nieodbyciem się lub przerwaniem wydarzenia lub
   imprezy w Klubie z ww. powodów.
  4. Klub dokłada starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo osób przebywających w Klubie.
  5. Gość wchodząc do Klubu godzi się na warunki panujące w Klubie oraz ryzyka i zagrożenia związane z uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych w Klubie,
   przebywając w Klubie na własną odpowiedzialność. W szczególności, osoby przebywające w Klubie akceptują:
  • przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu;
  • przygaszone światło, typowe dla oświetlenia klubowego oraz brak okien i związana z tym ograniczona widoczność;
  • przebywanie w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych (na szczególne niebezpieczeństwo związane z ich
   oddziaływaniem narażone są osoby chore na epilepsję oraz kobiety w ciąży);
   · śliską posadzkę;
   · występowanie elementów dekoracyjnych, zabezpieczających lub mocujących, stopni schodowych, a także sprzętu i urządzeń zasilanych elektrycznie.

   

  IV.

  1. Osoby decydujące się na wejście do Klubu przyjmują do wiadomości i akceptują, iż w Klubie znajduje się monitoring, a wydarzenia w Klubie oraz wizerunek
   Gości utrwalany jest za pośrednictwem urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.
  2. Zapis rejestracji wydarzeń w Klubie, zachowania Gości lub ich wizerunków może być bez ograniczeń przekazywany odpowiednim organom i wykorzystywany do
   zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie, eliminacji zagrożeń, ustalenia szkód, odtworzenia przebiegu zdarzeń lub wykrycia sprawców szkody lub czynu
   zabronionego.
  3. Wejście do Klubu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
   utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego podczas wydarzeń w Klubie (w szczególności w postaci fotografii lub filmu) w jakiejkolwiek formie i technice oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji (w tym w szczególności polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych, merchandisingowych oraz dokumentacyjnych i sprawozdawczych. W celu uchylenia wątpliwości, niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy rozpowszechnienia, m. in. i bez ograniczeń w Internecie, na portalach społecznościowych, platformach interaktywnych, multimedialnych i mobilnych, na ulotkach, folderach, czasopismach oraz w telewizji.
  4. Zgoda, o której mowa w pkt IV.3 Regulaminu obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez podmioty trzecie w ramach nadawania, reemitowania, oraz
   publicznego odtwarzania i udostępniania, także w sposób umożliwiający zapoznanie się w dowolnym czasie i miejscu przez nieograniczoną liczbę osób,
   materiałów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, reportaży, sprawozdań oraz informacji dotyczących Klubu, odbywających się w nim wydarzeń i ich
   przebiegu.

   

  V.

  1. Goście zobowiązani są do pozostawienie okryć wierzchnich w szatni, która jest bezpłatna.
  2. Potwierdzeniem pozostawienia rzeczy w szatni jest numerek, na podstawie którego rzeczy są na powrót wydawane osobie, która go przedstawi. Klub nie
   ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem lub utratą numerka, w szczególności wynikające z wydania rzeczy niewłaściwej osobie.
  3. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł, którą należy uiścić bezpośrednio w szatni lub kasie Klubu w gotówce.
  4. Za rzeczy pozostawione w Klubie, Klub nie ponosi odpowiedzialności. W szatni nie wolno pozostawiać rzeczy wartościowych (takich jak dokumenty, sprzęt
   elektroniczny, karty płatnicze, itp.), za których przechowanie Klub nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność Klubu za rzeczy pozostawione w szatni
   ograniczona jest do kwoty 150 zł.
  5. W przypadku zgubienia lub utraty numerka, pozostawione w szatni rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy, opróżnieniu szatni lub w innym wyznaczonym
   przez pracownika szatni terminie.
  6. Pozostawione rzeczy w szatni przechowywane są przez okres 7 dni. Po upływie tego okresu, rzeczy pozostawione w szatni są niszczone.

   

  REGULAMIN KARTY KLUBOWEJ

  1. 1. Karta klubowa upoważnia do wejścia wraz z osobą towarzyszącą do klubu na imprezy organizowane przez KLUB CAPITOL*.
   * karta nie obowiązuje przy imprezach specjalnych: sylwester.
   * karta nie obowiązuje przy imprezach organizowanych przez firmy zewnętrzne.
  2. 2. Informacja o tym, czy dana impreza jest impreza specjalną, organizowaną przez firmę zewnętrzną lub organizowana przez klub Capitol jest umieszczona każdorazowo na zaproszeniu- wydarzeniu na portalu Facebook https://www.facebook.com/pg/capitolwarsaw/events/

  Strona używa technologii, takich jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Chcemy aby prezentowane przez nas treści i reklamy były możliwie najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Jeśli nie blokujesz tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj - możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.